Uitzending Gemist

Hea! fan 20 maart 2017 17:35Dat hûn Luna jongen krije soe, hiene Lindsay en Nadia Solarz earst net iens yn

Bron: Omrop Fryslu00e2n

Recente uitzendingen van Hea!

Hea!

Hea! - Hea! Fan 27 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 27 Maart 2017 17:35

It reedrydseizoen is dien, mar dat betsjut net dat it stil is yn de Elfstedenhal. Tweintich oanspanningen ferskine foar it Nederlânsk kampioenskip belslydjeien. Trije jier ...

27-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 23 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 23 Maart 2017 17:35

De fûgelwachters fan Nijeberkeap ha it der mar drok mei: 75 nije nestkastkes moatte ophongen wurde, foardat it briedseisoen wer echt los giet. Begjin dizze moanne waarden ...

23-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 22 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 22 Maart 2017 17:35

In gesellige drokte yn de grutte studio fan Omrop Fryslân. Fjirtich sjongers en sjongeressen komme nei Ljouwert om it nije Hea!-liet yn te sjongen. Ut folle boarst wurdt i ...

22-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 21 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 21 Maart 2017 17:35

Michèl Ruigrok is houtbewurker yn Nijebiltsyl. Yn syn atelier steane selsmakke houten tafels, fazen en skalen. Mar hy hat ien echte spesjaliteit: houten urnen. Mei tacht ...

21-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 20 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 20 Maart 2017 17:35

Dat hûn Luna jongen krije soe, hiene Lindsay en Nadia Solarz earst net iens yn

20-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 16 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 16 Maart 2017 17:35

Jild fertsjinje yn je eigen winkel as je 17 jier binne. Dat docht Melanie Sijtsma fan Damwâld. Sy hat it syndroom fan Down en as se 18 jier is, dan binne der foar har gjin ...

16-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 15 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 15 Maart 2017 17:35

Jelle Douma en Danny Broersma binne dé spesialisten at it giet om stimhokjes delsette. Al sa

15-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 14 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 14 Maart 2017 17:35

Sûnt de krystdagen binne de leden fan de Friese Modelbaanclub dwaande mei de ferhuzing fan harren kluphûs út it sintrum fan Ljouwert nei in nije lokaasje op b ...

14-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 13 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 13 Maart 2017 17:35

De Jersey-kij fan Bartele en Rianne Holtrop fan Rotstergaast meie it lân wer yn. Yn it libben op de pleats alle jierren wer in moai momint. Mar Bartele en Rianne pakke it ...

13-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 9 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 9 Maart 2017 17:35

Trije stoere froulju út Winaam dûke sa faak at se kinne it kâlde wetter fan de Waadsee by Roptasyl yn. Swimme yn it kâlde seewetter is goed foar de bloe ...

09-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Meest bekeken uitzendingen van Hea!

Hea!

Hea! - Hea! Fan 15 Maart 2017 17:35

Hea! Fan 15 Maart 2017 17:35

Jelle Douma en Danny Broersma binne dé spesialisten at it giet om stimhokjes delsette. Al sa

15-03-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 15 Desimber 2016 17:35

Hea! Fan 15 Desimber 2016 17:35

Moarns ier en betiid is it al drok op de app fan Hedwig Ydema fan Hidaard. Dan start it deistich ritueel hoe let at elkenien by de feart fan Reahûs wêze sil. Mei in ...

15-12-2016

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 15 Febrewaris 2017 17:35

Hea! Fan 15 Febrewaris 2017 17:35

Renzo Boersma van Frjentsjer wol in moai en grut lichem. En dêr hat hy alles foar oer. Sa begjint hy de dei mei brinta want in echte bodybuilder kin net sûnder brint ...

15-02-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 9 Jannewaris 2017 17:35

Hea! Fan 9 Jannewaris 2017 17:35

De bern fan Rie binne manmachtich oan it krystbeam-slepen. Se krije der in euro en wat snobbersguod foar. En wat is der no moaier as mei in krystbeam tôgje mei je grutte l ...

09-01-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 25 Oktober 2016 17:35

Hea! Fan 25 Oktober 2016 17:35

As je sels wol fan in grapke hâlde by in trouwerij, kinne je ferwachtsje dat je sels ek oan

25-10-2016

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 9 Novimber 2016 17:35

Hea! Fan 9 Novimber 2016 17:35

Frans Zwaagstra, ek wol bekend as boer Frans fan

09-11-2016

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 10 Jannewaris 2017 17:35

Hea! Fan 10 Jannewaris 2017 17:35

Wa hat it yn Fryslân foar it sizzen. Hea! is op syk gongen nei it antwurd op dizze fraach. It waard in hilaryske syktocht by de nijjiersresepsje op it Provinsjehûs y ...

10-01-2017

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - It Waar Fan 28 Oktober 2016 17:40

It Waar Fan 28 Oktober 2016 17:40

Foarútsjoch: Sneon bewolking, mar de sinne is der op in soad plakken ek noch by. Oerdeis 14 of 15 graden. In swakke oant matige wyn út west oant op syn heechst s&u ...

28-10-2016

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 21 Septimber 2016 17:35

Hea! Fan 21 Septimber 2016 17:35

Op

21-09-2016

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1

Hea!

Hea! - Hea! Fan 14 Septimber 2016 17:35

Hea! Fan 14 Septimber 2016 17:35

It programma oer

14-09-2016

Omrop Fryslu00e2n

Alle afleveringen bekijken

Nederland 1